ADHD

„PROJEKAT MENTALNOG ZDRAVLJA BiH“

www.mentalnozdravlje.ba

„ADHD U UZRASTU 6-12 godina”

Osnovni cilj ovog Projekta je rana detekcija, dijagnostika i tretman djece s ADHD uz jačanje uloge CMZ u interdisciplinarnom pristupu i saradnji s školama (animiranje uloge CMZ u lokalnoj zajednici).

Specifični ciljevi:

 • uvid u prisustvo ADHD djece uzrasta 6-12g.,
 • utvrdjivanje mogućnosti uloge prosvjetnih radnika i pedagoga u detekciji ADHD,
 • ujednačavanje kriterijuma za dijagnostifikovanje ADHD,
 • Izrada protokola o postupanju Tima CMZ s djecom detektovanom u školi kao mogući ADHD,
 • podrška roditeljima djece s ADHD u interdisciplinarnom pristupu Tima CMZ i Tima OŠ,
 • definisanje usluga koje će Tim CMZ pružati djeci s ADHD,
 • Medijskom promocijom istraživačkog projekta upoznati lokalnu zajednicu sa ADHD

Na području Brčko Distrikta na projektu „ADHD kod djece uzrasta od 6-12 godina“ učestvovao je Centar za mentalno zdravlje Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Odjeljenje za obrazovanje sa tri škole (jednom gradskom i dvije područne škole), Nastavničko vijeće te roditelji djece.

Slučajnim odabirom su određene dvije škole:

 • jedna gradska škola: I Osnovna škola sa prigradskom Osnovnom školom u naselju Brezik,
 • prigradska IX Osnovna škola Gornji Rahić.

Kontakt je uspostavljen sa dvije grupe:

 • grupa zaposlenika: direktori, razrednici odjeljenja te pedagozi i /ili psiholozi škola,
 • grupu roditelja-roditeljsko vijeće i zainteresirani roditelji.

Napravljen je plan u kojem se organizovao kontakt ispitivača Tima CMZ sa roditeljima djece. To je u sva tri slučaja urađno na časovim odjeljenjske zajednice gdje su roditelji informisani o istraživanju koje se sprovodi, o načinu kako će se sprovesti te stručnim informacijama vezanim za sindrom ADHD. Roditelji su dobili informacioni letak kao prateći izvor informacija. Inače letak sadrži informacije iz stručne literatre psihoga te iz priručnika za ADHD upitnik.

Upitnik ADHD i sociodemografski upitnik su adekvatno šifrirani te su roditeljima uručeni, isti su u narednim danima ispunjeni i vraćeni učiteljima.

Po dogovoru, odabran je čas na kojem su djeca-učenici bili procjenjeni. Na isti način je rađeno u naše tri škole.

Primjena testa ADHDT:

Ispitivači Tima CMZ su u razredu bili pasivni sudionici dok su djeca imala zadatak za grupni rad. Predhodno smo zakljuučili da se pri grupnom radu može bolje proceniti ponašanje djeteta nego ako izvršavaju neke druge uobičajne radnje na času.

Psiholozi su napravili svoju procjenu dok je učiteljica procjenjivala svako pojedinačno dijete ispunjavajući skalu. Na kraju časa su sastavljene procjene psihologa sa ispunjeniom skalom adhd koju je radila učiteljica.

Skala ADHD te sociodemografski upitnik su sastavljeni naknadno.

Letak/brošura:

Letak je rađen na osnovu informacija iz stručne literature te iz priručnika za „Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj“ James E. Gillian.

Urađen je „PROTOKOL ZA POSTUPANJE U RADU SAVJETOVALIŠTA ZA DJECU KOD SUMNJE NA ADHD”, koji je uvršten u akreditacione procedure rada Tima CMZ.

Provođenjem projekta Mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i istraživanju „ADHD u uzrastu od 6-12 godina“ uradjen je napredak:

 • edukovano je nastavničko vijeće, razrednici, roditelji djece, školski pedagozi/psiholozi u tri škole na području Brčko distrikta o prepoznavanju i karakteristikama ADHD,
 • uspješno je obavljeno umrežavanje Osnovnih škola sa Centrom za mentalno zdravlje,
 • po dobijenim obradjenim testovnim materijalom, iznijeti ćemo povratne informacije roditeljima o rezultatima testa te ponuditi eventulano uslugu tretmana u CMZ,
 • Važno je napomenuti da smo preko Nastavničkog vijeća i uposlenika škola uspjeli senzibilirati ovu grupu profesionalaca kako bi uspojeli preoznati problematiku hiperaktivnosti kod djece.
 • Centar za mentalno zdravlje u Brčkom s odsjekom za djecu (Mentalno edukativno rehabilitacioni centar) je i do sada radio sa djecom sa sindromom hiperaktivnosti ali nabavkom testova za procjenu AFDHD je unaprijeđena i standardizovana dijagnostika ovog sindroma a time i tretman ove djece. Na taj način je poboljšana kvaliteta rada djece sa ovim sindromom u našem Centru,
 • uradjen je Protokol o postupanju Tima CMZ s djecom detektovanom kao mogući ADHD,
 • definisanje usluga koje će Tim CMZ pružati djeci s ADHD će dodatno i naknadno biti korigovan od strane fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta.