CMZ – MREC

MENTALNO-REHABILITACIONO-EDUKATIVNI CENTAR

M R E C

(organizacioni segment Centra za mentalno zdravlje počeo sa radom 09.03.2009. godine)

OPŠTE KARAKTERISTIKE

 • MREC je sastavni organizacioni dio Centra za mentalno zdravlje
 • Tretman je aktivne prirode
 • Svako dijete je jedinstveno kao ličnost i kao ličnost se zdravstveno tretira, ali isti princip prema djetetu se mora poštovati u porodici i društvu

VIZIJA

 • Poštovanje i borba za prava djece s poteškoćama u razvoju
 • Trenutno i trajno poboljšavati zdravlje i napredak djece s poteškoćama u razvoju

MISIJA

 • Vrijednovati i poštovati svako dijete
 • Detektovati potrebe djece i unapredjivati stručni rad
 • Raditi na unapredjenju ambijenta koji će svakom djetetu nuditi nadu i mogućnosti

MEĐUNARODNI INSTRUMENTI

Dječja prava, kao posebnu kategoriju ljudskih prava, prvi put je priznala Deklaracija o pravima djeteta iz 1959g. Navedene dokumente je ratifikovala BiH!

 • Konvencija o pravima djeteta, 1989. g.
 • Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda (Protokol 12-zabrana bilo kojeg vida diskriminacije djeteta)
 • Konvencija za prevenciju torture, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
 • Revidirana evropska socijalna povelja (Kategorija “prava i načela”): član 11 – Pravo na zdravstvenu zaštitu , član 13 – Pravo na socijalnu i medicinsku pomoć, član 16 – Prava porodice na socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu
 • Madridska deklaracija, april 2002. g., sadrži preporuke EU (Standardna pravila EU ) o pravima invalidnih osoba-invaliditet je pitanje ljudskih prava i prava istih mogućnosti za postizanje potpune integracije osoba s invaliditetom u društvo. Pravila su: podizanje nivoa svjesti,medicinska njega, rehabilitacija, uslužne službe, dostupnost informacija i komunikacija, obrazovanje, zapošljavanje, prihodi i socijalna zašt., porodični život i lični integritet, kultura, rekreacija i sport, vjera.
 • Deklaracija o mentalnom zdravlju za Evropu, Evropska ministarska konferencija o mentalnom zdravlju, 2005. g.
 • Strategija “Politike invalidnosti u BiH”.

STRUČNI KADAR-TIM

Pristup je multidisciplinaran, članovi Tima:

 • Neuropsihijatar, Defektolog-somatoped, Defektolog-logoped, Dipl. psiholog, Socijalni radnik,
 • Dipl. fizioterapeut, Medicinske sestre uz saradnju s Neuropedijatrom i Neonatologom.

KORISNICI USLUGA

 • Djeca i adolescenti s razvojnim poteškoćama
 • Djeca rodjena s faktorima rizika
 • Punoljetne osobe s trajnim somatomentalnim oštećenjima u programu liječenja i resocijalizacije
 • Članovi porodica
 • Populacija u programu edukacije

OBLICI RADA

 • Individualni rad
  • preventivni: praćenje djece s faktorom rizika(opšti psihomotorni poticaj)
  • terapijski: terapija djece s primarno-motoričko-perceptivnim teškoćama u razvoju (korektivno-stimulativni postupci)
 • Grupne aktivnosti (art terapija, okupaciono-radna terapija, transformacija ponašanja, stvaralačke igre, rekreativne aktivnosti, terapija plesom i pokretom, muzikoterapija).

METODOLOGIJA RADA

 • Primarna prevencija predstavlja zdravstveno prosvjećivanje s usmjeravanjem aktivnosti na populaciju (podizanje svjesti)
 • Sekundarna prevencija predstavlja a) rano otkrivanje razvojnog poremećaja djeteta, b) dijagnostiku poremećaja, c) rad na motivaciji za pravovremeni tretman i rehabilitaciju, d) medicinsko liječenje
 • Tercijarna prevencija predstavlja re/habilitacija:osposobljavanje djece i mladih za samostalan život i rad ili uz tudju pomoć a u skladu s preostalim somatomentalnim mogućnostima i nivoom socijalne zrelosti.

 CILJEVI

 • Ciljevi tretmana moraju biti visoki ali i dokučivi
 • Cilj rada je uspostavljanje optimalne somatomentalne funkcionalnosti
 • Koordinacija aktivnosti i djelovanja s: a) drugim zdravstvenim službama (Pedijatrija, Ginekologija s Neonatologijom i Genetskim savjetovalištem, Timovi porodične medicine) i b) službama i institucijama koje se bave istom problematikom-interdisciplinarni pristup
 • Obezbjeđivanje uslova za rano otkrivanje, tretman i rehabilitaciju osoba s somatomentalnim oštećenjima
 • U procesu reformi zdravstvenih službi planirati a) kontinuirane edukacije za zaposlenike zdravstva, b) u okviru akreditacije zdr. ustanova kontinuirano raditi na uvodjenju standarda i protokola za postupanje u otkrivanju, dijagnostici i re/habilitaciji djece s somatomentalnim oštećenjima