MENTALNO ZDRAVLJE BIH

„PROJEKAT MENTALNOG ZDRAVLJA BiH“

www.mentalnozdravlje.ba

UKLJUČENOST CMZ BD U PROJEKTE BiH

 

PRVI PROJEKAT:

„Reforma mentalno zdravstvenog sistema“, 1996-2003. godina, koji su vodili SIDA (Švedska agencija međunarodnu saradnju i razvoj putem koordinacionog tijela SweBiH) i HNI iz Holandije (Health Net International) u saradnji sa Ministarstvom zdravstva FBiH i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS. Cilj ovog projekta je bila dezinstitucionalizacija postojećeg sistema psihijatrijskih službi sa orijentacijom ka zajednici „Psihijatrija u zajednici“. Edukacijom su bili obuhvaćeni svi profesionalci mentalnog zdravlja (neuropsihijatri, psiholozi, socijalni radnici i medicinske sestre).

DRUGI PROJEKAT

„Projekat razvoja mentalne ZZ Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope“

Projekat se odvijao od 2002g. putem jačanja Regionalne saradnje i razvoja mentalnog zdravlja u zemljama jugoistočne Evrope-BiH je bila u poziciji lidera Projekta. Obavljena je opsežna analiza situacije mentalne ZZ u zemljama regije, i potenciran je rad na formiranju i osnaživanju Centara za mentalno zdravlje i prateće legislative. 2004g. objavljena je publikacija Mental Health Polices and Legislation in South-easter Europe.

Brčko je bilo uključeno indirektno u Projekat od 2002g. a 2004g. sam imenovana za Koordinatora ispred Brčko distrikta za rad i saradnju u Projektu razvoja mentalne ZZ Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, s ekspertima FBiH i RS.

Sudjelovala sam u izradi dokumenta Politike mentalne zdravstvene zaštite BiH u okviru istog projekta.

TREĆI PROJEKAT „PROJEKAT MENTALNOG ZDRAVLJA U BiH“

Projekat u toku od 2010g.-traje do daljnjeg

Pripremni dio u toku od 2008g.:

„Analiza situacije i procjena usluga mentalnog zdravlja u zajednici u BiH“, aktivno učešće CMZ Brčko distrikt. Projekat je u saradnji Ministarstava zdravlja RS, FBiH i BD uz finansijsku podršku Ambasade Švicarske.

Projekat je u toku od 2010g. :

„Projekat mentalno zdravlje u BiH“, započeo u maju 2010g. Projekat je u saradnji Ministarstava zdravlja RS, FBiH i BD uz saglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH i uz finansijsku podršku Ambasade Švicarske i Švicarskih kantona.

PROJEKTNI CILJEVI

Projektni cilj A:

  • komponenta A1 obuhvaća administrativni i zakonodavni dio,
  • komponenta A2 obuhvaća standarde i normative usluga na svim nivoima mentalne ZZ),
  • komponenta A3 obuhvaća sistematizaciju radnih mjesta,
  • komponenta A4 obuhvaća A rad na jedinstvenim epidemiološkim podacima na nivou BiH u skladu s standardima WHO.

Projektni cilj B:

  • B2 uključen je sestrinski kadar u izradu kurikuluma i priručnika za edukaciju medicinskih sestara,

Projektni cilj C:

  • C1 Poboljšanje komunikacije i kvaliteta ZZ u saradnji rukovodioca DZ, CSR, Bolnica i CMZ-e.

Projektni cilj D:

  • D1 i D2 -ovdje se radi o aktivnom uključenju korisnika naših usluga u projektne aktivnosti. Naši korisnici su aplicirali i očekujemo njihovo aktivno učešće,

Na ovaj način lokalni stručnjaci su dobili mogućnost sveobuhvatne edukacije iz mentalnih poremećaja koji su posebno bili aktuelni u poslijeratnom periodu i u direktnoj vezi sa ratom, ali su vremenom (i nizom okolnosti) postali značajan dio sveukupne patologije vremena u kojem živimo: zloupotreba alkohola i psihoaktivnih supstanci, posttraumatski stresni poremećaji i drugi sa stresom povezani psihički poremećaji, porast depresivnih poremećaja i stope suicida, porast maloljetničke delikvencije i nasilja, porast slučajeva agresije i nasilja u porodicii medju djecom, povećan broj psihotičnih ali i nepsihotičnih mentalnih poremećaja….).