VRŠNJAČKO NASILJE

Centar za mentalno zdravlje BRČKO DISTRIKT

www.mentalnozdravlje.ba

Projekat „Miroljubivi partneri“

U okviru projekta „Miroljubivi partneri“ CMZ Brčko je ostvario saradnju sa Odjeljenjem za obrazovanje uključivanjem učenika, nastavnog osoblja i stručnih sradnika iz tri osnovne škole (I, VII i XI OŠ). Ovo je prvi Program/Projekat u Brčko distriktu koji zajedno provode članovi TIM-a CMZ i zaposlenici Odjeljenja za obrazovanje.

Projekat je započeo u januaru 2012. god. – prvi dio projekta je realizovan u drugom polugodištu školske 2011./2012.godine, a drugi dio u prvom polugodištu školske 2012./2013. godine. Program je sprovođen prema dobijenim smjernicama projekta “Miroljubivi partneri” putem socijalno-emocionalnog pristupa u interaktivnom radu s učenicima. U periodu od marta do juna 2012. god. realizovane su četiri radionice za tri stručna saradnika- pedegoga i to po jedna radionica u svakom mjesecu. Paralelno sa tim aktivnostima, a uz superviziju članova Tima CMZ-a, nastavnici razredne nastave su u skladu sa programom „Miroljubivi partneri“ realizovali planirane aktivnosti (11 radionica) sa učenicima tri odjeljenja (ukupno njih 60), koja su u projektu tretirana kao eksperimentalna grupa učenika. Kontrolnu grupu u projektu činili su učenici po jednog odjeljenja svake od pomenutih osnovnih škola (ukupno njih 65), istog uzrasta kao i učenici eksperimentalnih odjeljenja, a koji nisu bili uključeni u edukaciju Projekata. Tokom 4. mjeseca 2012. god. (septembar-decembar), a u okviru drugog dijela Projakta, Tim CMZ-a realizovao je četiri radionice za stručne saradnike-pedagoge (mjesečno po jednu radionicu), dok su nastavnici razredne nastave, uz superviziju stručnih saradnika-pedagoga i predstavnika Tima CMZ-a, realizovali 15 radionica sa učenicima eksperimentalne grupe.

Edukatvni sadržaji su plasirani u okviru redovnog školskog programa, što je imalo za efekat da su djeca pokazivala veću pažnju u nastavi, te povećanu tendenciju aktivnog angažovanja u nastavi. U toku izvođenja i prvog i drugog dijela Projekta, nismo imali primjedbi od strane nastavika razredne nastave. Naime, učitelji su izrazili zadovoljstvo kvalitetom sadržaja, materijala, te krajnjih ciljeva i efekata programa. Učenici su redovno posjećivali radionice, pokazivali su zadovoljavajući nivo motivisanosti, uz aktivno izvršavanje zadataka i pozivitne komentare na radionice. Zadaci su ocjenjivani kao razumljivi, što su potvrđivali i odgovori učenika koji su bili u skladu sa postavljenim zadacima. Na roditeljskim sastancima, roditelji su iskazivali zadovoljstvo učešćem njihove djece u Programu.

Kao jedna od završnih aktivnosti projekta „Miroljubivi partneri“, planirana je diskusija u okviru okruglog stola s prezentacijom analiziranih testova, u kojoj bi, pored predstavnika Tima CMZ-a, učešće uzeli i predstavnici Odjeljenja za obrazovanje koji su bili uključeni u projekat. Takođe, planirana je i posjeta predstavnika projekta iz Banja Luke školama-učesnicama u projektu, te dodjela zahvalnica i certifikata učenicima, nastavnom osoblju i stručnim saradnicima koji su uzeli učešće u realizaciji projekta. Sprovođenje pomenutih završnih aktivnosti uslovljeno je dinamikom obrade prikupljenih sirovih podataka predstavnika Projekta u Banja Luci, bez kojih nije moguća realizacija projekta CMZ-a sprovođenog simultano sa projektom „Miroljubivi pratneri“. Naime, riječ je o Projektu „Percipirano roditeljsko ponašanje i različiti aspekti agresivnog ponašanja djece osnovnoškolskog uzrasta“, koji je tematski usko povezan sa projektom „Miroljubivi partneri“.

Učenicima smo u okviru Projekta uradili Zahvalnice koje ćemo uz prisutnost medija i podijeliti.

CMZ BD dugi period ima kvalitetnu saradnju s Odjeljenjem za obrazovanje vezano za preventivne ali i terapeutske aktivnosti. Ipak, ovo je prvi Program koji je omogućio direktnu saradnju s nastavnicima i školskim pedagozima. Naime, program je podržao praksu kvalitetne saradnje Odjeljenja za zdravstvo i obrazovanje, koja se nastavlja Protokolima o saradnji, Protokolima o postupanju kod raznih patoloških pojava, Procedurama u CMZ-u i dopunama nastavnih programa u školama putem aktivnosti nadležne Pedagoške institucije. Na taj način postignut je jasan doprinos efikasnijoj i bržoj zajedničkoj identifikaciji djece pod rizikom, te omogućene prevencija i blagovremena rana intervencija. Takođe, važno je napomenuti i to da je ovaj projekat Timu CMZ-a pružio mogućnost da znanje koje posjeduje u istraživačkim aktivnostima, sada iskaže i uvede u redovne aktivnosti CMZ. Na koncu možemo konstatovati da u realizaciji projekta nismo stekli nikakvo iskustvo koje bismo ocjenili kao ometajuće u budućoj implementaciji sprovedenog Programa.